Domaine Bousquet | portföljprovning med ägare och VD Labid Alameri

DOMAINE BOUSQUET. Labid Alameri från Domaine Bousquet gästade Stockholm en dag i mars och vi fick chans att prova ”allt” och lite till.

Att repre­sen­tan­ter för vinhu­sen ”långt bort” som Syda­me­ri­ka, Aus­tra­lien eller Nya Zea­land besö­ker Sve­ri­ge är inte ovan­ligt men heller inte var­dags­mat för resan de gör är lång och där­för myc­ket upps­kat­tad.

Bakgrund Domaine Bousquet

Året 1989 kom Jean Bous­quet till Argen­ti­na (från Car­ca­son­ne i södra i Fran­kri­ke) på en av sina mån­ga resor och bes­täm­de sig för att Men­do­za var hans dröm-plats att odla vin på. Men det sku­lle vara på spe­ci­fi­ka lägen enligt den erfar­ne frans­ke vin­ma­ka­ren som var väl insatt i kli­ma­tets bety­del­se för till­verk­ning av bra vin. Vin­re­gion Men­do­za lig­ger på alti­tu­der från 400 m ö H upp mot 1300 m ö H, såle­des är tem­pe­ra­turs­kill­na­der­na sto­ra pre­cis som platsen avgö­ran­de.

De lägre beläg­na vin­går­dar­na får tac­kla både vär­me och tor­ka i stö­rre uts­träck­ning, öken­lik­nan­de förutsätt­nin­gar, än lägen på högre alti­tu­der. Att tem­pe­ra­tu­rer kan pend­la mellan + 40 C runt Men­do­za stad till de sva­la höglä­ge­nas + 30 C men där de sena­re har en för­del av att tem­pe­ra­tu­rer­na sjun­ker till mellan + 5–10 C nat­te­tid.

Jean Bous­quet var överty­gad att det var på de högt beläg­na platser­na hans vin­går­dar sku­lle lig­ga, mot allas avrå­dan. Som den förs­ta köp­te han mark i Tupun­ga­to, den del av Men­do­za som idag klas­sas som den bäs­ta, och där vinhu­sen floc­kats som flu­gor kring en soc­ker­bit. Huvud­vä­gen som går genom vin­dis­trik­tet kallas med all rätt för Fifth Ave­nue.

Fakta

Tupun­ga­to är ett av de högs­ta ber­gen i Ander­na med sina 6 570 m ö H, grän­san­de mellan Chi­le och Argen­ti­na. I vin­sam­manhang är Tupun­ga­to även sub-region i den över­gri­pan­de vin­re­gio­nen Men­do­za. Idag räk­nas Tupun­ga­to till­sam­mans med Uco Valley som Argen­ti­nas bäs­ta vinom­rå­den.

Jean Bous­quet köp­te land i Tupun­ga­to på 1200 m höjd år 1990 för USD 1000/ha. Här plan­te­ra­de han mal­bec, caber­net sau­vig­non, mer­lot, pinot noir, syrah, petit ver­dot och caber­net franc samt de grö­na dru­vor­na char­don­nay, pinot gris och sau­vig­non blanc.

Den som vill köpa land i Tupun­ga­to idag beta­lar i run­da slän­gar USD 25 000/ha för obear­be­tad mark. Upps­katt­nings­vis ham­nar total­kost­na­den för en fär­dig vin­gård på cir­ka USD 70 000/ha.

Vin­ban­ken har från sam­tal med andra pro­du­cen­ter fått veta att vinhus som varit på plats i Argen­ti­na tidigt har behövt tac­kla mån­ga pro­blem och hän­del­ser utö­ver de van­li­ga. Allt från stöl­der av lång­tra­da­re fyll­da med vin till lång­samt fun­ge­ran­de samhälls­funk­tio­ner (kan ha hand­lat om tills­tånd för att borra efter vat­ten eller anläg­ga nya vin­fält), arbets­kraft, sva­jig valu­ta och korrup­tion ser dagens före­tags­kli­mat och situa­tion myc­ket bät­tre, till och med sta­bil, ut.

Hur arbetar Domaine Bousquet

Labid Ala­me­ri är gift med Jean Bous­quet dot­ter och numer huvu­dä­ga­re, tilli­ka VD för vinhu­set. Ala­me­ri berät­tar att Tupun­ga­to är ett regn­fat­tigt områ­de med i genoms­nitt 200 ml regn/år. Kli­ma­tet är torrt med tyd­ligt skif­tan­de tem­pe­ra­tu­rer mellan dag och natt. Av sam­ma anled­ning kan vin­går­dar­na dri­vas som EKO- cer­ti­fie­ra­de odlin­gar och vat­ten­för­sörj­nin­gen är säkrad med smält­vat­ten från Ander­na. Alla vin­går­dar konst­be­vatt­nas.

Dru­vor­na har med tid utvec­klat (i jäm­fö­rel­se) tjoc­ka skal för att kla­ra fram­fö­rallt de sva­la nat­te­pe­ra­tu­rer­na. Det är bra enligt Ala­me­ri som säger att fram­ti­da ”smak­kom­po­nen­ter” sit­ter i druvs­ka­len. Dru­vor­na är även förhå­llan­de­vis små, vil­ket är ytter­li­ga­re en anled­ning till viner­nas tyd­li­ga smak.

      – Vi vill göra vin med så lite sva­vel­till­satser som möj­ligt, säger Labid Ala­me­ri.

Han berät­tar att han över åren bli­vit kon­tak­tad av vän­ner men ock­så kun­der som berät­tat att de slu­tat dric­ka fram­fö­rallt vitt vin på grund av att de fått svår huvud­värk. Ala­me­ri bes­löt sig för att göra något åt saken. Ala­me­ri tror att kom­bi­na­tio­nen eko­lo­gisk sköt­ta vin­går­dar och så lite sva­vel­till­satser (i hela ked­jan) som möj­ligt är anled­ning till att viner­nas popu­lä­ri­tet.

 

 

Provning av vinerna från Domaine Bousquet

Came­leon Unoa­ked Char­don­nay 2016 (6031), 89 kr
Här har vinet fått en liten dos pinot gris i bland­nin­gen vil­ket ger sma­ken en fin ron­dör. Det är torrt, medelfy­lligt, gul och grön­fruk­tigt som äpplen och tre­vlig längd. Krop­pen är bre­da­re, sma­ken drar åt fylligt. Anled­nin­gen är att vinet fått lig­ga på sin fäll­ning (on the lees) ett tag vil­ket nära­på kan tyc­kas v sma­ka som vore vinet ekfats­la­grat.
Betyg: 3+

Domai­ne Bous­quet Gaia Whi­te Blend 2016 (x)
Finns inte till för­sälj­ning i Sve­ri­ge, än.
Fär­gen är gul, lju­sa­re ton med fin fruk­tig doft. Sma­ken är torr, medelfy­llig, gul­fruk­tig med en kniv­sudd tro­pisk touch av apri­kos, tyd­ligt örtig och mjuk ron­dör som av en lätt vanilj­ton. Täta­re tex­tur och vinet gjor­de bra ifrån sig till­sam­mans med den vege­ta­ris­ka huvu­drät­ten med man­gold, houm­mus och gra­ti­ne­ra­de vår­lök.
Betyg: 3+

Came­lon Mal­bec Caber­net Rosé 2016 (6570), 209 kr för 3L Box

Ett rosé­vin av druv­blan­din­gen mal­bec, caber­net sau­vig­non, pinot noir och pinot gris.
Fär­gen är blek, rosa. Dof­ten liten av bär. Sma­ken är torr, lite bärsyr­lig och en mix av blå och röda bär­to­ner. Lät­tsam efters­mak. Sti­len är torr och pas­sar till ”ätbart” vil­ket ger lite plus. Enkelt vin.
Betyg: 3

Came­leon Caber­net Sau­vig­non 2016 (6518), 89 kr

Fär­gen är röd, dof­ten fruk­tig, sma­ken medel/fyllig av röd mogen frukt och dito, mog­na svar­ta vin­bär. balan­se­ra­de tan­ni­ner, fatins­lag, bra längd och förhå­llan­de­vis tyd­lig syra (bra att ta med sig för lyc­ka­de mat-kom­bos).
Betyg: 4

Came­leon Mal­bec 2016 (6581), 229 kr för 3L Box
Bärig, medelfy­llig, mogen blå frukt- och bärs­mak med ins­lag av fat, örter och kola. Tre­vlig, rätt upp och ner.
Betyg: 3+

Came­leon Mal­bec 2016 (6581), 89 kr
Som ovan med tillägg av “ryg­grad”. Det vill säga struk­tur av i det­ta fall något mer utta­la­de tan­ni­ner och min­dre kola. Bara posi­tivt i min smak!
Betyg: 4

Domai­ne Bous­quet Caber­net Sau­vig­non Reser­ve 2013 (2342), 119 kr
Blå­röd färg. Örtig, röd­fruk­tig doft. Sma­ken är medel/fyllig, röd­kär­ning, mogen, ins­lag av blå bär, balan­se­rad fruktsy­ra, smak av örter, kryd­dor och fat. Bra längd. Ambi­tiöst vin!
Betyg: 4+

Domai­ne Bous­quet Mal­bec Reser­ve 2014 (74585), 105 kr

Fär­gen är tät, blå­röd. Sma­ken fyllig och rik, något mer röd- än blå­frukt­mo­gen med ins­lag av lakrits, örter, kryd­dor och fat. Snygg.
Betyg: 4

Domai­ne Bous­quet Gaia Red Blend 2013 (7523), 139 kr
Dof­ten är ros­tad. Vinet är fylligt, fruk­tigt och moget av röd­blå nyan­ser, mus­tig tex­tur med fat­to­ner. Vinet ger ett ele­gant intryck. Ung och tän­ker att sma­ken kan utvec­klas, sät­ta sig på plats, fra­mö­ver.
Betyg: 4

Domai­ne Bous­quet Mal­bec Grand Reser­ve 2013 (7858), 159 kr
Röd färg. Utvec­klad, kryd­dig och örtig doft. Medel/fyllig smak av röd och blå frukt, ins­lag av mog­na björn­bär och fat med mediums­tra­ma tan­ni­ner och bra efters­mak.
Betyg: 4+

Läs dju­pa­re om Men­do­za, ett av Argen­ti­nas vinom­rå­den: Men­do­za en mång­fa­cet­te­rad vin­re­gion

Sour­ce: https://vinbanken.se/2017/03/23/domaine-bousquet-portfoljprovning-med-agare-och-vd-labid-alameri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.

Menu